Salgsbetingelser for forbrukerkjøp fra FjellTid.no.

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstæende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Merk at deltakelse på FjellTids eller FjellTid samarbeidspartnere sine turer/aktiviteter skjer på eget ansvar. FjellTid AS (som eier FjellTid.no) eller FjellTid samarbeidspartnere har ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av at du valgte å delta på oppsatte arrangementeter/turer.  FjellTid AS og FjellTids samerbeidspartnere oppfordrer alle deltakerne til å tegne relevante forsikringer før deltakelse på arrangementeter/turer. I tillegg presiseres det at ved bestilling fra FjellTids samarbeidspartnere gjelder våre samarbeidspartners salgsbetingelser og villkår. Der disse ikke er dekkende eller gyldige vil FjellTids salgsbetingelser og villkår samt avbestillingsregler være gjeldene.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er FjellTid AS, Rådhusgaten 1, 3126 Tønsberg, tur@fjelltid.no, Org.nr 918771123 og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, der ikke annet er oppgitt. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Det taes forbehold om uforutsette prisøkninger og tillegg på varer og tjenester. Med dette menes prisøkninger og tillegg som er utenfor FjellTid AS sin kontroll. Disse vil kunne bli lagt på totalprisen hvis dette blir nødvendig eller er påkrevd. Prisene er veiledende. Det taes forbehold om skrive-og tastefeil.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet grove informasjonsfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det taes forbehold om skrive-og tastefeil. 

4.1 Levering, angrerett og garanti
Ved videresalg av produkter fra Samarbeidspartnere er det disse som har ansvar for leveranse (herunder frakt og retur), angrerett og garantier. FjellTid AS vil så langt det lar seg gjøre være behjelpelig og veilede hvis det skulle oppstå situasjoner der dette er nødvendig. Samarbeidspartnerne skal ved leveranse legge ved all informasjon og skjemaer som er pålagt i de forskjellige tilfellene. Alle pålagte lover og regler skal følges av både FjellTid AS og Samarbeidspartnere.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt bestillingen bekreftes.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet med en gang bestillingen bekreftes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt etter bestillingen er bekreftet. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra mottak. Administrasjonsgebyr og fakturagebyr vil påløpe ved bruk av faktura.

6. Avbestilling ved bestilling av turer og arrangementer
1. Avbestilling innen 30 dager før arrangementet starter: full refusjon (Untatt administrasjonskostnader på 12% eller maksimum 500kr).
2. Avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet starter: ingen refusjon.
3. Avbestilling på grunn av sykdom: Ingen refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap ang hva din reiseforsikring dekker.
4. Refusjon gjelder kun den person som har avbestilt.
5. Refusjonsbeløpet blir tilbakeført til det kontonummer/kortnr innbetaling er registrert fra.
6. Ønsker du å forlate arrangementet før arrangementets slutt, refunderes ikke beløpet.

Skulle du ha noen spørsmål rundt avbestilling eller du ønsker å avbestille er det bare å kontakte oss.

7. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

8. Hindring utenfor FjellTids kontroll
FjellTid eller FjellTids samarbeidspartnere kan kansellere en tur/aktivitet uten erstatningsansvar, dersom turen/aktiviteten ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder ekstremvær, jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f.eks epidemier, pandemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen (f.eks nedstenging av flyplass, avreisested), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen tur/aktiviteten av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom FjellTid kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ tur/aktivitet av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.