Kjøpsvilkår og salgsbetingelser for forbrukerkjøp fra FjellTid.no

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenforstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Merk at deltakelse på FjellTids eller FjellTids samarbeidspartnere sine turer/aktiviteter skjer på eget ansvar. FjellTid AS (som eier FjellTid.no) eller FjellTid samarbeidspartnere har ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av at du valgte å delta på oppsatte arrangementeter/turer.  FjellTid AS og FjellTids samerbeidspartnere oppfordrer alle deltakerne til å tegne relevante forsikringer før deltakelse på arrangementeter/turer. I tillegg presiseres det at ved bestilling fra FjellTids samarbeidspartnere gjelder våre samarbeidspartners salgsbetingelser og vilkår. Der disse ikke er dekkende eller gyldige vil FjellTids salgsbetingelser og vilkår samt avbestillingsregler være gjeldene.

1. Avtalen
Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

1.2 Særlige forhold knyttet til avtalen

1.2.1 Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
FjellTid AS tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre
arrangement. Vi anbefaler at den enkelte deltaker tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

1.2.2 Helseopplysninger
Deltaker(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten under arrangementet.
Dersom deltaker ikke har god nok helse for å kunne gjennomføre arrangementet forbeholder FjellTid AS seg retten til å kunne nekte deltaker deltakelse.
Kjøpt billett refunderes normalt ikke hvis dette inntreffer.

1.2.3 Risiko ved fjellsportarrangementer
Deltakelse på utendørsarrangement/fjell-og fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell og på lavlandsklippe, isklatring, brevandring samt skiturer utenfor merket løype. Deltaker(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår. FjellTid AS påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på personer eller utstyr.

1.2.4 FjellTid AS og/eller samarbeidspartneres kompetanse
FjellTid AS og deres samarbeidspartnere ønsker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi
ved å benytte veiledere/guider/kjentmann med tilstrekkelig erfaring. Under arrangementet er det
veiledere/guider/turleder/kjentmann som har det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa.
Dette er en person som er godt kjent med sikkerhet, mulige faremomenter og håndtering av grupper.
Arrangementet skal i størst mulig grad være tilpasset gruppens forutsetninger.

1.2.5 Tap av utstyr
Ved selvforskyldt tap av lånt eller leid utstyr fra FjellTid AS plikter deltaker(e) å erstatte utstyret.

1.2.6 Ikke tillat med på turen eller arrangementet
Det er ikke tillat å ha barn i bæremeis over bre.
Det er ikke tillat å være for dårlig kledd.
Det er ikke tillat å være ruset, påvirket, inneha eller bruke bruke ulovlige rusmiddler på våre eller samarbeidspartneres turer/arrangement.

Ved brudd på disse punktene kan vi nekte deltaker å delta på turen/arrangementet.Kostnader og billetter eller andre utlegg som følge av dette refunderes ikke.

1.2.7 Oppmøte
Deltaker plikter å sette seg inn i oppmøtetid og sted. Det er deltakers ansvar å møte opp til riktig tid og sted for turens/arrangementets start.
Billettkostnadene refunderes ikke ved for sen ankomst.

1.2.8 Under arrangementet
For at veileder/guide/kjentmann/turleder skal kunne opprettholde sikkerheten, må deltakerne innrette seg etter veileder/guide/kjentmann/turleders anvisninger under hele arrangementet. De np innrette seg som en del av gruppa. Stoppe/vente ved avtalte plasser hvis og når dette blir anvist.

1.2.9. Videresalg
Ved videresalg av billetter plikter selger å informere FjellTid AS om kontaktinfo på nye deltakere. Ved videresalg av billetter plikter selger å informere kjøper om gjeldene villkår pkt. 1-9. Ved videresalg av billetter gjelder svartebørsloven.

2. Partene
Selger er FjellTid AS, Rambergveien 1, 3115 Tønsberg, kundeservice@fjelltid.no, Org.nr 918771123 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

3. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, der ikke annet er oppgitt. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Det taes forbehold om uforutsette prisøkninger og tillegg på varer og tjenester. Med dette menes prisøkninger og tillegg som er utenfor FjellTid AS sin kontroll. Disse vil kunne bli lagt på totalprisen hvis dette blir nødvendig eller er påkrevd. Prisene er veiledende. Det taes forbehold om skrive-og tastefeil.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet grove informasjonsfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det taes forbehold om skrive-og tastefeil. 

4.1 For fysiske varer/produkter – Levering, risiko for varen, angrerett, forsinkelse og manglende levering, garanti og videresalg
Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Last ned angrerettskjema her.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Last ned angrerettskjema her.

Angrefristen begynner å løpe (Ved kjøp av enkeltstående varer) fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Garanti
Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Videresalg
Ved videresalg av produkter fra Samarbeidspartnere er det disse som har ansvar for leveranse (herunder frakt og retur), angrerett og garantier. FjellTid AS vil så langt det lar seg gjøre være behjelpelig og veilede hvis det skulle oppstå situasjoner der dette er nødvendig. Samarbeidspartnerne skal ved leveranse legge ved all informasjon og skjemaer som er pålagt i de forskjellige tilfellene. Alle pålagte lover og regler skal følges av både FjellTid AS og Samarbeidspartnere.

4.2 For fysiske varer/produkter – Heving og erstatning
Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Erstatning
Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

4.3 For fysiske varer/produkter – Retting eller omlevering, prisavslag, delgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

4.4 For fysiske varer/produkter – Oppfyllelse, renter ved forsinket betaling/inkassogebyr og uavhentet pakker
Oppfyllelse
Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Uavhentet pakker
FjellTid AS forbeholder seg retten til å pålegge et pakkegebyer på 250kr for uavhentede pakker. Dette gebyret vil bli pålagt i tilfeller der kunden ikke har hentet ut pakken innenfor den angitte tidsrammen eller ikke har gitt tilstrekkelig informasjon for levering. Vi oppfordrer derfor alle våre kunder til å sørge for at de er tilgjengelige for å motta pakken eller gir nødvendig informasjon til leverandøren for å sikre en problemfri levering.

5. Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt bestillingen bekreftes.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren belaste kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet med en gang bestillingen bekreftes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt etter bestillingen er bekreftet. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 7 dager fra mottak. Administrasjonsgebyr og fakturagebyr vil påløpe ved bruk av faktura. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. For turer og arrangement – Avbestilling ved bestilling av turer og arrangementer
1. Avbestilling innen 30 dager før arrangementet starter: full refusjon (Untatt administrasjonskostnader på 12% eller maksimum 500kr).
2. Avbestilling mindre enn 30 dager før arrangementet starter: ingen refusjon.
3. Avbestilling på grunn av sykdom: Ingen refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap ang hva din reiseforsikring dekker.
4. Refusjon gjelder kun den person som har avbestilt.
5. Refusjonsbeløpet blir tilbakeført til det kontonummer/kortnr innbetaling er registrert fra.
6. Ønsker du å forlate arrangementet før arrangementets slutt, refunderes ikke beløpet.

Skulle du ha noen spørsmål rundt avbestilling eller du ønsker å avbestille er det bare å kontakte oss.

7. Personopplysninger
Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

8. Hindring utenfor FjellTids kontroll
FjellTid eller FjellTids samarbeidspartnere kan kansellere en tur/aktivitet uten erstatningsansvar, dersom turen/aktiviteten ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder ekstremvær, jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f.eks epidemier, pandemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen (f.eks nedstenging av flyplass, avreisested), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen tur/aktiviteten av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom FjellTid kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ tur/aktivitet av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

9. Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23400500 eller www.forbrukerradet.no.

Tilbake
FjellVeggen
Turer
Fordeler
0
Handlekurv