Opprett FjellTid+ kontoen din

Medlemskapstype endre

Du har valgt FjellTidmedlemskap (Gratismedlemskap).

Gratismedlemskap på FjellTid.no – Helt gratis, naturligvis! Som gratismedlem får du muligheten til å test ut FjellTid og bli kjent med oss. Gratismedlemmer har ikke full tilgang til alle funksjoner. Gratismedlemmer ikke tilgang til alle våre medlemsfordeler og rabatter.

GRATIS

Har du en rabattkode?


Kontoinformasjon Har du allerede en konto? Logg inn her

Tips: Passord bør minst inneholde tolv tegn. For å styrke det, benytt store og små bokstaver, tall og symboler som ! ” ? $ % ^ & ).
LA FELTET VÆRE TOMT

villkår for FjellTid+ medlemskap

Generelle forretnings-og kjøpsvilkår for medlemskapstjenester – FjellTid.no

Versjon: 1.0 Oppdatert: 19.06.2020 1. Virkeområde og avtaleparter Disse generelle forretnings-og kjøpsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av elektroniske medlemskapstjenester og fordelsprogram til sluttbrukere fra FjellTid AS, Rådhusgaten 1, 3126 Tønsberg, post@fjelltid.no, Org.nr 918771123 (Eier FjellTid.no). I disse vilkårene benevnt som FjellTid. Avtaleparter er FjellTid og den som er registrert som kunde hos FjellTid/FjellTid.no, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene. For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene. For nærmere informasjon om tjenestene og spesielle vilkår for disse, se www.fjelltid.no eller kontakt FjellTid’s brukerstøtte på e-post: post@fjelltid.no (åpnes i nytt vindu). I tilfelle motstrid går spesielle vilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye. Hvis en kunde tar i bruk FjellTids tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert FjellTids generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten. Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk. 2. Kundens opplysningsplikt Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, fødselsdato, bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen. Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra FjellTids. I tillegg vil FjellTid kunne benytte tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse. Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse. For at FjellTid skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til FjellTid. Dersom FjellTid ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan FjellTid ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet. 3. Ansvar Alle våre tjenester benyttes og gjennomføres på egent ansvar og risiko. FjellTid er ikke ansvarlig for eventuelle skader og konsekvenser. Merk at deltakelse på FjellTids eller FjellTids samarbeidspartnere sine turer/aktiviteter samt brukt av tjenester disse tilbyr skjer på helt eget ansvar. FjellTid eller FjellTids samarbeidspartnere har ikke noe ansvar for eventuelle skader eller tap som måtte oppstå som følge av at du valgte å delta på oppsatte arrangementeter/turer eller benyttet deg av Deres tjenester. FjellTid og FjellTids samerbeidspartnere oppfordrer alle deltakerne til å tegne relevante forsikringer før deltakelse på arrangementeter/turer samt gjøre de nødvendige undersøkelser og ta de nødvendige forholdregler ved bruk av tjeneste disse tilbyr. Det presiseres i tillegg at ved bestilling/kjøp fra FjellTids samarbeidspartnere gjelder våre samarbeidspartners salgsbetingelser og villkår. 4. Aldersgrense FjellTid har 18 års grense på alle sine tjenester. 5. Priser Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.fjelltid.no 6. Betaling og klage på faktura Kunden må betale faste og løpende priser på forskudd. Dersom kunden mener at faktura/betaling er feil, må kunden klage til FjellTid omgående, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling hos FjellTid, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til. 7. Angrerett Alle FjellTid+ abonnementer hos FjellTid har 14 dagers angrerett. Vær oppmerksom på at angreretten kun gjelder nye kjøp, og ikke ved automatisk fornyelse. For å angre ditt kjøp, send en e-post til: post@fjelltid.no. Skriv gjerne også hvorfor du ønsker å angre kjøpet ditt. Dette hjelper oss å forbedre tjenesten vår i fremtiden. Forbrukerkunder som kjøper abonnementstjenester av FjellTid ved fjernsalg, herunder netthandel, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at FjellTid har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, som vil si at kunden bruker nettsiden og tjenesten, bortfaller angreretten i henhold til angrerettloven paragraf §22, ledd c og n. Ved kjøp godtar kunden at angreretten bortfaller etter at kunden har startet å bruke tjenesten. 8. Taushetsplikt FjellTid og de ansatte i FjellTid har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen. FjellTid kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det. 9. Behandling av personopplysninger FjellTid behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. FjellTid behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra FjellTid samt for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. Kunden samtykker til at FjellTid registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av FjellTids tjenester. FjellTid kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjonsplikt der en bedriftsavtale krever det. 10. Kundens ansvar for å unngå misbruk Kunden skal sørge for at koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget tilgang til tjenestene. Kunden skal bruke personlige adgangskoder. Ved kjennskap til eller mistanke om koder/passord er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til FjellTid for å hindre misbruk av tjenestene. FjellTid vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt. 11. Kundens mislighold Ved betalingsmislighold vil kunden ikke få tilgang til tjenesten(e) lenger, kunden vil få tilgang igjen når utestående er gjort. 12. Oppsigelse eller heving 12.1 Kunde oppsigelse Kunden kan si opp avtaleforholdet når som helst og det er ingen bindingstid på tjenesten. Oppsigelsen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Oppsigelsesfunksjon finnes inne på FjellTid under “Min profil” og “Mitt medlemskap”. 12.2 FjellTids rett til oppsigelse/heving Ved saklig grunn kan FjellTid si opp eller heve avtalen med 14 dagers varsel. FjellTid kan med øyeblikkelig virkning heve eller si opp avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves/sies opp, skal FjellTid, om mulig, varsle kunden skriftlig. Herunder regnes skriftlig varsling via digital kommunikasjon som e-post etc som gyldig kommunikasjonsformer. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet. 13. Bindingstid for forbrukerkunder Ved kjøp av medlemskapsabonnement (FjellTid+) hos FjellTid er det ingen bindingstid. 14. Endringer i priser og vilkår FjellTid har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan FjellTid gjøre endringer i priser og i vilkår. FjellTid skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft. Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. 15. Tvister Tvister mellom kunden og FjellTid skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. 16. Bruk av elektronisk post FjellTid bruker e-post som informasjonskanal. Der vi sender deg informasjon om din bruker, oppdateringer av nettsiden, nyheter og annen informasjon som vi mener er relevant for deg. 17. Hindring utenfor FjellTid eller FjellTids samarbeidspartneres kontroll FjellTid eller FjellTids samarbeidspartnere kan kansellere en tur/aktivitet eller tjeneste uten erstatningsansvar, dersom turen/aktiviteten/tjenesten ikke kan gjennomføres eller leveres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. I slike situasjoner skal kunden underrettes om avlysningen/frafall av tjenesten uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig, krigshandlinger, terror eller lignende farlige situasjoner varsler/trusler om dette fra myndigheter, terrorgrupper e.l., naturkatastrofer (herunder ekstremvær, jordskjelv, vulkanutbrudd, massive regn-/snøbyger, orkan, tsunami, jordskred, snøskred), farlige smittsomme sykdommer (f.eks epidemier, pandemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbeslutninger som hindrer reisen eller tjenesten (f.eks nedstenging av flyplass, avreisested, aktivitetsplass/område), eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Innstillinger for personvern

Nødvendige

Dette er informasjonskapsler som brukes for å holde deg innlogget og generellt sørger for at du kan bruke de mest grunnleggende funksjonene på FjellTid.no.

wp-settings-time, wp-settings-time, wp-settings-time, wp-settings-time, wp-settings-time, peepso_last_visited_page, PHPSESSID, __distillery

Annonsering

Disse informasjonskapslene holder orden på våre annonser inne på FjellTid. Dette er grunnlaget for mye av våre inntekter.

advanced_ads_page_impressions, advanced_ads_pro_visitor_referrer

Analysering

Disse informasjonskapslene holder orden på statistikk og analysering utført av Google Analytics.

gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_metric, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, collect, r/collect
gadwp_ir_default_dimension, gadwp_ir_default_metric, gadwp_ir_default_swmetric, gadwp_wg_default_metric, gadwp_wg_default_dimension, collect, r/collect

Netthandel

tribe-event-tickets-plus-meta-hash, wc_cart_hash_#, wc_fragments_#, wp_woocommerce_session_#, __stripe_mid

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for å selge billetter til turene/aktivitetene vi arrangerer. Dette er noe av vårt livsgrunnlag.
__stripe_mid

Nyhetsbrev

Disse informasjonskapslene brukes i sammenheng med nyhetsbrevoppsettet vårt. Nyhetsbrev er er noe av det som skaper vårt livsgrunnlag.

newsletter